BEZPŁATNA DEBATA I WARSZTATY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

DATA

9 MAJA 2017

GODZINA

8:30

POZNAJ AKTUALNE MEGATRENDY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ!

Ogłaszamy rok 2017 Rokiem Efektywności Energetycznej!

Prawo nakłada liczne obowiązki na energochłonne branże przemysłu, a z drugiej strony wspiera efektywnych konsumentów energii, subsydiując wydatki ponoszone na proefektywnościowe przedsięwzięcia.

Efektywność energetyczna to tematyka istotna dla biznesu, jak również jednostek samorządu terytorialnego.

Poważne wyzwania w obszarze kształtowania lokalnej gospodarki energetycznej postawiono również przed samorządami. Potrzeba walki ze smogiem, nie schodzi z pierwszych stron gazet ...

BIZNES

Jakie są Państwa zainteresowania?

 • Audyt energetyczny,
 • Dotacje na poprawę efektywności energetycznej, 
 • Białe certyfikaty,
 • OZE,
 • Optymalizacja kosztów zakupu energii, 
 • Kogeneracja/trigeneracja,
 • BMS,
 • Wdrożenie ISO 50001,
 • Termomodernizacja i projektowanie budynków energooszczędnych,  
 • Zarządzanie zużyciem mediów energetycznych ... 

JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE

A jak realizowane jest planowanie energetyczne w Twojej gminie?

 • Gospodarka niskoemisyjna,
 • Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej,
 • Bilansowanie obszarowe
 • Klastry energii,
 • Grupowe zakupy mediów energetycznych ...  

CEL KONFERENCJI:

Prezentacja aktualnej i praktycznej wiedzy o stanie prawa oraz metodach zarządzania gospodarką energetyczną w biznesie i samorządzie terytorialnym.  


Prezentacja doświadczeń ekspertów z różnych branż, oferujących rozwiązania proefektywnościowe.  


Wsparcie regionalnego biznesu, oferującego innowacyjne rozwiązania proefektywnościowe.

ZAPRASZAMY:

 • PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNE I AKTYWNYCH UCZESTNIKÓW RYNKU ENERGII
 • ENERGOCHŁONNE BRANŻE PRZEMYSŁU
 • PRODUCENTÓW OZE
 • PRODUCENTÓW ROLNYCH
 • SPÓŁDZIELNIE, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE, ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
 • PŁATNIKÓW AKCYZY ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
 • OBJĘTYCH OBOWIĄZKOWYM AUDYTEM ENERGETYCZNYM
 • SPÓŁKI WODNE
 • PODMIOTY PODLEGŁE JST, REALIZUJĄCE ZAŁOŻENIA LOKALNEJ POLITYKI ENERGETYCZNEJ

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA!

ORGANIZATORZY:

PARTNERZY MERYTORYCZNI:

PATRONAT MEDIALNY

PROGRAM

8:30 - 9:00 REJESTRACJA.

Centrum Konferencyjne. Częstochowski Park Przemysłowo - Technologiczny.

9:00 - 9:15 OTWARCIE KONFERENCJI

Prezydent Miasta Częstochowa  - Krzysztof Matyjaszczyk

9:15 - 10:30 UWARUNKOWANIA FORMALNO - PRAWNE DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Moderator: Marcin Kozak. Prezes ARR

 • Ustawa o efektywności energetycznej (obowiązek audytowy dużych firm, nowe zasady - białe certyfikaty). Michał Bar, KAPE. 
 • Zarządzanie energią w organizacji. Norma ISO 50001. Anna Rybaczuk, DEKRA. 
 • Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwie. Rafał Lewandowski, Prezes Zarządu, Oczyszczalnia Ścieków WARTA. 
 • Projekt Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych - Technologie dla Energetyki. Patryk Białas, Park Naukowo Technologiczny Euro - Centrum.
 • Kształtowanie zrównoważonej, lokalnej gospodarki energetycznej. Biuro Inżyniera Miejskiego UM Częstochowy.

10.45 - 12.00 SESJA I. BIZNES

Moderator: Michał Bar. KAPE

Efektywność energetyczna i zarządzanie energią w  przedsiębiorstwie

 • Audyt efektywności energetycznej - szukamy potencjału oszczędności. Elementy i metodologia audytu. Michał Bar, KAPE. 
 • ISO 50001 - Systematyczne zarządzania energią. Anna Rybaczuk, DEKRA. 
 • System informatyczny wspomagający efektywność wykorzystania energii. Oprogramowanie Energia4. Jakub Kasprzycki, NUMERON. 

10.45 - 12.00 SESJA I. SAMORZĄD

Moderator: Antonina Kaniszewska. KAPE

Kształtowanie zrównoważonej gospodarki eko - energetycznej  gminy

 • Nowoczesne platformy współpracy - Żywiecki Klaster Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”  Piotr Budzisz, Koordynator Klastra.
 • Efektywność energetyczna jedną z form ograniczania niskiej emisji i walki ze smogiem. Andrzej Szczerba, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM Częstochowy. 
 • Zarządzanie energią w jednostce samorządu terytorialnego. Daniel Wolny, Kierownik Referatu Zarządzania Energią w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice . 
 • Aktywność na rzecz poprawy efektywności oraz poprawy jakości powietrza w mieście. Krzysztof Łoziński, Dyrektor ds Rozwoju i Inwestycji, MPK Częstochowa.  

12.00 - 13.15 SESJA II. BIZNES

Moderator: Michał Bar. KAPE

Efektywność energetyczna i ekonomiczna organizacji - dobre praktyki.

 • Optymalizacja kosztów zakupu energii. Waldemar Bulica, NUMERON.
 • Modernizacja źródła ciepła z zastosowaniem układu kogeneracji wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz układem solarnym w Szpitalu Powiatowym w Bochni. Marek Wachelka, INERGIS.

 • Analiza poboru, przesyłu i produkcji sprężonego powietrza. Wojciech Halkiewicz, 7bar.
 • Efektywne sterowanie, zarządzanie oraz nadzorowanie instalacji w budynku przemysłowym. Konrad Krzymiński, MCD Electronics.

12.00 - 13.15 SESJA II. SAMORZĄD

Moderator: Antonina Kaniszewska. KAPE

Sposoby poprawy efektywności energetycznej    w gminach.

 • Działania termomodernizacyjne, budownictwo energooszczędne i inteligentne oświetlenie. Antonina Kaniszewska, KAPE.
 • Monitorowanie zarządzania energią. Oprogramowanie Energia4. Jakub Kasprzycki, NUMERON.  
 • Baza Gospodarki Niskoemisyjnej. Oprogramowanie chmurowe do zbierania i analizy danych dot. energii i gospodarki niskoemisyjnej  w gminach. Piotr Budzisz, ATsys.pl.
 • Audyty efektywności energetycznej i ISO 50001 dla JST. Anna Rybaczuk, DEKRA. 

13.45 - 14.30 SESJA III. BIZNES

Moderator: Michał Bar. KAPE

Sposoby finansowania przedsięwzięć z zakresu poprawy efektywności energetycznej.

 • Wsparcie doradcze dla działań z zakresu poprawy efektywności energetycznej w ramach ogólnopolskiego projektu doradztwa. Przegląd programów dofinansowania. Ryszard Mocha, WFOŚiGW w Katowicach. 

 • Białe certyfikaty. Michał Bar, KAPE.

13.45 - 14.30 SESJA III. SAMORZĄD

Moderator: Antonina Kaniszewska.KAPE

Sposoby finansowania przedsięwzięć z zakresu poprawy efektywności energetycznej

 • Wsparcie doradcze dla działań z zakresu poprawy efektywności energetycznej w ramach ogólnopolskiego projektu doradztwa. Przegląd programów dofinansowania. Elżbieta Kisiel, WFOŚiGW w Katowicach. 

 • Białe certyfikaty. Antonina Kaniszewska, KAPE.

LOSOWANIE NAGRÓD RZECZOWYCH

Od 14:30 WARSZTATY I KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Warsztat nr 1. KAPE. Audyt energetyczny narzędziem do optymalizacji kosztów zużycia energii i pozyskania finansowania.  

Każde duże przedsiębiorstwo jest zobligowane do przeprowadzenia w 2017 roku obowiązkowego audytu energetycznego. Jednak poza spełnieniem obowiązku ustawowego, dobrze zrobiony audyt może być znakomitym narzędziem pokazującym, gdzie i jakie oszczędności można uzyskać dzięki wdrożeniu rekomendacji po-audytowych. Jednocześnie audyt jest elementem niezbędnym w procesie pozyskiwania finansowania na inwestycje efektywnościowe, w tym także w pozyskiwaniu białych certyfikatów.

Każdy z uczestników warsztatów, znając specyfikę swojego przedsiębiorstwa, przy wsparciu eksperta KAPE poszuka obszarów, które audytowi powinny być poddane.  Ekspert KAPE usystematyzuje wiedzę uczestników pod kątem efektywnego przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej.


Warsztat nr 2. KAPE. Ocena potencjału korzyści płynącej z głębokiej termomodernizacji obiektów budowlanych. 

Głęboka termomodernizacja to sposób na długofalowe oszczędności oraz ochronę środowiska naturalnego, ale przede wszystkim konieczność do której obligują właścicieli budynków przepisy polskiego i wspólnotowego prawa. Aby skutecznie i efektywnie przeprowadzić proces termomodernizacji, konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego budynku.

Każdy z uczestników warsztatów, przy wsparciu eksperta KAPE, przeprowadzi analizę  przykładowego budynku, identyfikując obszary mające potencjał termomodernizacyjny. W ramach warsztatów uczestnicy przyjrzą się m.in. takim obszarom, jak: izolacja ścian zewnętrznych, eliminacja mostków cieplnych, wymiana stolarki okiennej, modernizacja źródła ciepła i przygotowania c.w.u.

Warsztat nr 3. NUMERON. Optymalizacja zakupu i zużycia mediów energetycznych

System do monitorowania wizualizacji i archiwizacji mediów jest przede wszystkim narzędziem do optymalizacji zużycia mediów i ograniczania wydatków przedsiębiorstwa. Każdy z uczestników warsztatów, przy wsparciu eksperta NUMERON dowie się jakie media można monitorować, oraz jak optymalnie wykorzystać narzędzie informatyczne tj. w jaki sposób korzystać z bazy wiedzy o zużyciu energii i jego charakterze i zarządzać efektywnością wykorzystania mediów energetycznych.

Warsztat nr 4. 7bar. Narzędzia do oszczędzania sprężonego powietrza

Każdy z uczestników warsztatów, przy wsparciu eksperta 7bar, dowie się: Jak liczyć koszt sprężonego powietrza? Jak samodzielnie zrobić uproszczoną inwentaryzację sieci? Jak powinna wyglądać sprężarkownia? Jak używać przepływomierzy? Jak używać detektorów? Pozna zasadę budowy i montażu instalacji w systemie Teseo, pojęcie nadrzędnego sterowania, anonimową listę rankingową efektywności sprężarek oraz kalkulatory.    

Warsztat nr 5. INERGIS. System opomiarowania i monitoringu on-line z możliwością zdalnego sterowania m.in. parametrami pracy instalacji c.o., wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia pasywnego.

Na warsztatach zostaną omówione możliwości i korzyści płynące z zastosowania systemu monitoringu pracy źródeł energii. Każdy z uczestników będzie mógł zobaczyć jak wygląda możliwość takiego połączenia, jakich zmian można dokonać zdalnie oraz jakie informacje uzyskać dzięki połączeniu. Specjaliści INERGIS odpowiedzą na pytania uczestników warsztatów dotyczące nowoczesnych technologii stosowanych w technice OZE, grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, poligeneracji.

Dla uczestników warsztatów przewidziano losowanie nagród!

mReader Opto

Głowice optyczne z pamięcią wewnętrzną. 

Jbl GO

Świetnie brzmiące, głośniki bezprzewodowe.

Baza Gospodarki Niskoemisyjnej - 6 miesięcy bezpłatnego użytkowania

Oprogramowanie chmurowe do zbierania i analizy danych dot. energii i gospodarki niskoemisyjnej w gminach (więcej na www.gmina.bazapgn.pl).

PRELEGENCI

Michał Bar

Zastępca Dyrektora ds. Przemysłu w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

Przeprowadzał audyty energetyczne w wiodących polskich spółkach. Autor wielu opracowań tematycznych, szkoleń i warsztatów związanych z tematyką audytów energetycznych oraz programem białych certyfikatów.

mgr inż. Wojciech Halkiewicz

7bar Sp. z o. o.

Z wykształcenia energetyk, ze specjalnością konstruktor sprężarek wyporowych. Specjalista i audytor systemów sprężonego powietrza z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży. Autor wielu artykułów branżowych i poradnika Jak oszczędzać energię w systemach sprężonego powietrza

Antonina Kaniszewska

Kierownik Działu Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

Autorka opracowań tematycznych oraz ekspertyz związanych z poprawą efektywności energetycznej w budownictwie oraz zarządzaniem energią i gospodarką niskoemisyjną w gminach. 

Daniel Wolny

Kierownik Referatu Zarządzania Energią w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice

Od 2003 roku zawodowo związany z audytingiem energetycznym obiektów kubaturowych, sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła. Autor i współautor ponad 100 audytów energetycznych oraz kilkudziesięciu innych opracowań dotyczących oszczędności energii, gospodarki energetycznej i ochrony powietrza.

Piotr Budzisz

Pełnomocnik Żywieckiego Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”

Przedstawiciel firmy ATsys.pl sp. k. sp. z o.o.

Marek Wachelka

Prezes Zarządu INERGIS S.A.

Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Budownictwa Lądowego. W 1988 roku założył firmę budowlaną, która na początku zatrudniała 6 osób. Obecnie po 29 latach firma INERGIS jest Spółką Akcyjną zatrudniającą ok. 100 osób.

Waldemar Bulica

Pracownia Informatyki NUMERON

Od 1995 roku, Prezes Zarządu i wspólnik Pracowni Informatyki NUMERON. ENERGIA®4 to autorskie oprogramowanie, pozwalające na monitorowanie efektywności wykorzystania energii, modelowanie, prognozowanie zużycia i kosztów mediów energetycznych.  

Anna Rybaczuk

DEKRA

Wieloletni auditor Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP i Efektywności Energetycznej.  Przeprowadziła audity ISO 50001 w organizacjach o różnorodnym charakterze.  

Jakub Kasprzycki

Pracownia Informatyki NUMERON

ENERGIA®4 to nasze autorskie oprogramowanie, pozwalające na monitorowanie efektywności wykorzystania energii, modelowanie, prognozowanie zużycia i kosztów mediów energetycznych.  

Patryk Białas

Dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach.

Od szeregu lat zajmuje się rozwojem regionalnym, rozwojem technologicznym, transferem i komercjalizacją technologii.

Ryszard Mocha

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Doradca energetyczny w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Konrad Krzymiński

MCD Electronics

Menedżer Projektu Domito, odpowiada za rozwój grupy produktów domito bms i domito eco.  

Ekspozycja MOTO KROTOSKI-CICHY Częstochowa. Elektryczny VW e-GOLF!

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TO TAKŻE EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA!

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

DNI
GODZIN
MINUT
SEKUND

TO SIĘ PO PROSTU WSZYSTKIM OPŁACA!

BIURO KONFERENCJI:

Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o. o. 

ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-202 Częstochowa

KONTAKT: Anna Krakowian

anna.krakowian@numeron.pl; tel. 691 482 249

Porozmawiajmy o Energii © 2017